UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE  VII KADENCJI  ROK 2016

Uchwała Nr XII/85/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna, stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zobacz>>
Uchwała Nr XII/87/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XII/88/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Protokół Nr XII/2016 z XII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 8 stycznia 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XIII/90/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Naruszewo na lata 2015 - 2020" zobacz>>
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Naruszewo na lata 2015-2020 zobacz>>
Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie planu podziału środków w 2016 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zaborowo zobacz>>
Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy w Naruszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2016 roku zobacz>>
Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Protokół Nr XIII/2016 z XIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 stycznia 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Naruszewo na lata 2015-2020" zobacz>>
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Naruszewo na lata 2015-2020 zobacz>>
Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XIV/102/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Protokół Nr XIV/2016 z XIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 marca 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Protokół Nr XV/2016 z XV Sesji Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobacz>>
Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego zobacz>>
Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Naruszewo na lata 2015-2020" zobacz>>
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Naruszewo na lata 2015-2020 zobacz>>
Protokół Nr XVI/2016 z XVI Sesji Rady w Naruszewie odbytej w dniu 11 maja 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok zobacz>>
Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok zobacz>>
Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XVII/2016 z XVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 maja 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie bezprzetargowym zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Protokół Nr XVIII/2016 z XVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 11 lipca 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Tomasza Górnickiego - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania zobacz>>
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Naruszewo do realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo - Naruszewo", współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w partnerstwie z Powiatem Płońskim zobacz>>
Protokół Nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych zobacz>>
Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sosenkowo zobacz>>
Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zobacz>>
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XX/2016 z XX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 września 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/133/2016  z dnia 27 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXI/2016 z XXI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Naruszewo ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXII/2016 z XXII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Potyry zobacz>>
Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zobacz>>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Naruszewo na rok 2017 (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/151/2016) zobacz>>
Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2017 Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku zobacz>>
Protokół Nr XXIII/2016 z XXIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-27 10:56:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 13:59:05
  • Liczba odsłon: 1125
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521882]

przewiń do góry