Zawiadomienie z dnia 4 stycznia 2006 roku o wszczęciu postępowania  na żądanie Wójta Gminy Naruszewo  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nacpolsk i Żukowo Poświętne gm. Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Nacpolsk  i Żukowo Poświętne w gminie Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 24 stycznia 2006 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo - Wilamowice na odcinku od km 4+420 do km 4+948 długości 0,528 km  w miejscowości Stachowo gmina Naruszewo. Projektowana szerokość pasa drogowego 12,00 m. Zobacz >>

Zawiadomienia z dnia 08 lutego 2006 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 0726005 od miejscowości Zaborowo – do drogi Płońsk-Wyszogród długości 1861,72 mb we wsi Zaborowo gmina Naruszewo oraz  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 0726002 Garwolewo – Osiek – Łazęki długości 1850,00 mb, odcinek przebiegający przez obręby geodezyjne: Łazęki, Srebrna PGR Żukówek gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 10 lutego 2006 roku o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie Pana Tomasza Cuber zam. Kębłowice 09 – 152 Naruszewo dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie gospodarstwa rolnego – działka nr ewid. 36 w miejscowości Kębłowice gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja  z dnia 14 lutego 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Nacpolsk i Żukowo Poświętne gmina Naruszewo pow. płoński, woj. mazowieckie. Zobacz >>

Decyzja z dnia 22 lutego 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym przewidzianej do realizacji budowy sieci wodociągowej o długości około 1557 m wraz z przyłączami o długości 768m w miejscowości Nacpolsk i Żukowo Poświętne, gm. Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 27 lutego 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa masztu stalowego wraz z montażem na nim amatorskiej radiostacji krótkofalowej na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości  Żukowo gmina Naruszewo pow. płoński, woj. mazowieckie. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 13 marca 2006 roku Wójta Gminy Nruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726005 Zaborowo – do drogi Płońsk-Wyszogród  długości 1861,72 m w obrębie geodezyjnym Zaborowo w gminie Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 13 marca 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726002 Garwolewo – Osiek – Łazęki długości 1850 m w obrębach geodezyjnych: Łazęki, Srebrna, PGR Żukówek na terenie w gminie Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 27 marca 2006 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Pana Tomasza Klejnowskiego zam. Kębłowice 09 – 152 Naruszewo dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z obudową, pompą i armaturą na działce nr 38 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego dla wody przeznaczonej do podlewania upraw rolnych na działce nr 68 w miejscowości Kębłowice gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 04 kwietnia 2006 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo - Wilamowice na odcinku od km 4+420 do km 4+948 długości 0,528 km odcinek drogi w obrębie geodezyjnym Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 06 kwietnia 2006 roku dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice na odcinku od km 4+420 do km 4+948 o długości 0,528 km, odcinek w obrębie geodezyjnym Stachowo w gminie Naruszewo. Zobacz >>

Decyzje z dnia 07 kwietnia 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 0726005 Zaborowo – do drogi krajowej Płońsk - Wyszogród odcinek długości ok.1861,72 m. we wsi Zaborowo w gminie Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie oraz przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 0726002 Garwolewo – Osiek - Łazęki odcinek długości 1850 m. w obrębach geodezyjnych: Łazęki, Srebrna, PGR Żukówek w gminie Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie. Zobacz >>

Decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:  budowa trzech cylindrycznych zbiorników na gnojówkę o średnicy zewnętrznej nie większej niż 13,50 m i wysokości nie wyższej niż 7,50 m każdy w istniejącym siedlisku rolniczym   (w miejscu zdemontowanych trzech zbiornikach typu „Corten”) na działce   o nr ewid. 23/22 w obrębie PGR Nacpolsk gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 25 maja 2006 roku o wszczęciu postępowania  administracyjnego   w sprawie Pana Leszka Ostrowskiego zam. Naruszewo, 09 – 152 Naruszewo dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa warsztatu stolarskiego na działce nr 77 w miejscowości Naruszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 25 maja 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo –Wilamowice, odcinek długości 0,528 km we wsi Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 25 maja 2006 roku dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej  budowy energetycznej linii napowietrznej i przyłącza napowietrznego nn dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 68/1 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 26 maja 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z obudową, pompą i armaturą na działce nr 38 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego dla wód przeznaczonych do podlewania upraw rolnych na działce nr 68 w miejscowości Kębłowice gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 09 czerwca 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie gospodarstwa wolnego na działce nr 36 w miejscowości Kębłowice gmina Naruszewo. Zobacz >>

Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo o zamiarze dokonania podziału nieruchomości   o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych numerami ewidencyjnym:  4 o pow. 0,0400 ha , 72 o pow. 0,0800 ha i 73 o pow. 0,0500 ha ,   położonych w obrębie Stachowo, w celu wydzielenia działek gruntu z przeznaczeniem   na poszerzenie drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo - Wilamowice. Zobacz >>

Decyzja z dnia 10 lipca 2006 roku Wójta  Gminy Naruszewo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej Nr 07787Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice, odcinek długości 0,528 km w obrębie geodezyjnym Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 17 lipca 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz  z obudową, pompą i armaturą na działce o nr ewid. 38 oraz wykonanie zbiornika retencyjnego o wym. (przy powierzchni) 20x30 m i głębokości ok. 4 m na dz. o nr ewid. 68 do podlewania upraw rolnych na terenie gospodarstwa rolnego inwestora w m. Kębłowice gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 21 lipca 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: wykonanie studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie gospodarstwa rolnego na działce nr 36 w miejscowości Kębłowice gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 24 lipca 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – Postróże, odcinek długości 2,19375 km w obrębie geodezyjnym Postróże gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 21 sierpnia 2006 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego    dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – Postróże na odcinku od km 5+183,90 do km 7+393,75 długości 2.209,85 km, odcinek w obrębie geodezyjnym Postróże w gminie Naruszewo i w obrębie geodezyjnym Słotwin w gminie Załuski. Zobacz >>

Decyzja z dnia 22 sierpnia 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – Postróże na odcinku od km 5+200 do km 7+393,75 długości 2,19375 km w obrębie geodezyjnym Postróże gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 24 sierpnia 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu stolarskiego na działce nr 77    w miejscowości Naruszewo gmina Naruszewo.  Zobacz >> 

Zawiadomienie z dnia 28 sierpnia 2006 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego oraz montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Naruszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 06 października 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie warsztatu stolarskiego na działce o nr ewid. 77 położonej w obrębie Naruszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 10 października 2006 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie Pana Sławomira – Janusza Szewińskiego zam. Łomianki ul. Wiślana 82 dotyczącego: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid. 20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego nieruchomości na działce nr ewid. 30 w miejscowości Radzyminek   gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 11 października 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie: 31 - Stachowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka   nr   4 o powierzchni 0,0400 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym a będącej we władaniu (na zasadach posiadania samoistnego) Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Płońsku z/s w Skarżynie. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 11 października 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości   położonych w obrębie: 31 - Stachowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:   nr   72 o powierzchni 0,0800 ha, i nr 73 o powierzchni 0,0500 ha o nieuregulowanym stanie prawnym a będących we władaniu (na zasadach posiadania samoistnego) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Melioracji w Płońsku. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 15 listopada 2006 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego nieruchomości na działce nr 30 w miejscowości Radzyminek gmina Naruszewo. Zobacz >> 

Decyzja z dnia 04 grudnia 2006 roku  Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid. : 20, 22 i 30 w celu zaopatrzenia w wodę z wodociągu zbiorowego nieruchomości na działce nr 30 położonej w obrębie Radzyminek gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 15 grudnia 2006 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy energetycznej linii napowietrznej nn i przyłącza kablowego ze złączem pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 98/2 i 99/2 w miejscowości Januszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antczak Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 12:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:08:08
  • Liczba odsłon: 999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522054]

przewiń do góry