Zawiadomienie z dnia 22 stycznia 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. 216/762 „Drochówka” zlokalizowanej na działce o nr ewid. ¼ w miejscowości Drochówka gmina Naruszewo. Zobacz >>

Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 stycznia 2007 roku. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 0726001 Kamienica – Pieścidła – Kuchary Skotniki długości 1387 mb, na terenie obrębu geodezyjnego Pieścidła gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2007 roku o wszczęciu postępowania   administracyjnego z urzędu   w sprawie dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Skarszyn Majdan - Skarszyn długości 1750 mb, na terenie obrębów geodezyjnych: Skarszyn, Nowy Nacpolsk, Skarszyn Majdan gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienia z dnia 13 marca 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726001 Kamienica – Pieścidła – Kuchary Skotniki odcinek długości 1387 m na terenie obrębu geodezyjnego Pieścidła w gminie Naruszewo oraz w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Skarszyn Majdan – Skarszyn długości 1750 m na terenie obrębów geodezyjnych: Skarszyn Majdan, Nowy Nacpolsk, Skarszyn w gminie Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 20 marca 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce o numerze ewid. 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo woj. mazowieckie.  Zobacz >>  

Zawiadomienie z dnia 20 marca 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski  przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie. Zobacz >>

Decyzja z dnia 04 kwietnia 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej Nr 0726001 Kamienica – Pieścidła –Kuchary   Skotniki odcinek długości 1387,00 m. we wsi Pieścidła w gminie Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie. Zobacz >>

Decyzja z dnia 04 kwietnia 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej Skarszyn Majdan – Skarszyn odcinek długości 1750,00 m. w obrębach geodezyjnych: Skarszyn Majdan, Nowy Nacpolsk i Skarszyn w gminie Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2007 roku o wszczęciu postępowania   administracyjnego z urzędu w sprawie dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, złoże biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce nr 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22  w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo   gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2007 roku o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, złoże biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce nr 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo  gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienia z dnia 06 czerwca 2007 roku  o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w dniu 20 czerwca 2007 roku o godzinie 11 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie  - w toku postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) przewidzianych do realizacji na działce nr 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 06 czerwca 2007 roku  o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej  w dniu 20 czerwca 2007 roku o godzinie 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie  - w toku postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) przewidzianych do realizacji na działce nr 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 12 czerwca 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i określenia jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej (inwestycja liniowa )  w miejscowości Wróblewo (obręb geodezyjny : PGR Wróblewo) gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2007 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej planowanych do realizacji w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2007 roku do  Starostwa Powiatowego w Płońsku wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w w  sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej planowanych do realizacji w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 20 czerwca 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowane przedsięwzięcie: budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości około 18 m 3 / d wraz z budową sieci kanalizacji  sanitarnej o długości około 530,0 m dla terenu   dz. nr 8/5 (oczyszczalnia) oraz dz. nr 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16,   3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21 i 3/22 (sieć kanalizacyjna) w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo, gm. Naruszewo. Zobacz >>  

Zawiadomienie z dnia 05 lipca 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo  o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce nr 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 06 lipca 2007 roku Wójta  Gminy Naruszewo o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie PTK Centertel Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. 216/762 „Drochówka” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1/4 w miejscowości Drochówka gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 12 lipca 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, złoże biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo, (miejscowość: Wróblewo – Osiedle)   gmina Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie. Zobacz >>

Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 lipca 2007 roku. Zobacz >>

Decyzja z dnia 27 lipca 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 216/762 zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/4 w miejscowości Drochówka gmina Naruszewo. Zobacz >>

Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 lipca 2007 roku. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 08 sierpnia 2007 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski  przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 08 sierpnia 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej  sieci ERA nr 22553 Troski dla terenu działki o nr ewidencyjnym 7 położonej w miejscowości Troski, gm. Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 04 września 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa pn. „SŁOMIN” Nr 5610/1426 na działce nr ewid. 73 w miejscowości Żukowo Poświętne gmina Naruszewo. Zobacz >>

Informacja Wójta Gminy Naruszewo dnia 05 września 2007 roku. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 05 września 2007 roku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w sprawie  warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „SŁOMIN” Nr 5610/1426 na działce o nr ewid. 73 miejscowości Żukowo Poświętne gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 05 września 2007 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Środowiska i Rolnictwa w Warszawie w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „SŁOMIN” Nr 5610/1426 na działce o nr ewid. 73 miejscowości Żukowo Poświętne gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 16 października 2007 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 0726037 Zaborowo – Stachowo, odcinek o długości 2877 mb, na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 października 2007 roku do Starostwa Powiatowego Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo, odcinek o długości 2877 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 października 2007 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo, odcinek o długości 2877 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja z dnia 22 listopada 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo o umorzeniu postępowanie w sprawie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski na działce o numerze ewid. 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo woj. mazowieckie. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 11 grudnia 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla wykonanego na podstawie zgłoszenia przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo długości 2877 m na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo, Stachowo w gminie Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2007 roku do Starostwa Powiatowego Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Płońsku w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo, odcinek o długości 2877 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2007 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo – Stachowo, odcinek o długości 2877 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Zaborowo, Michałowo i Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie z dnia 21 grudnia 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo w sprawie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego w decyzji numer 7624/4/07 z dnia 22 listopada 2007 roku. Zobacz >>

Decyzja z dnia 28 grudnia 2007 roku Wójta Gminy Naruszewo o umorzeniu postępowania w sprawie PTK Centertel Sp. z o.o. dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „SŁOMIN” Nr 5610/1426 na działce nr ewid. 73 w miejscowości Żukowo Poświętne gmina Naruszewo. Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antczak Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-26 11:06:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:05:57
  • Liczba odsłon: 1006
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522082]

przewiń do góry