ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na "sporządzenie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno-usługowego na zespół szkolno-przedszkolny w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potyry " zobacz>>
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji działającej w imieniu Wójta celem przejęcia nieruchomości będącej własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Profilowanie i dostawę kruszywa na drogi gminne w 2015 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18.02.2015 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/ zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2015/2016" zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych zobacz>>
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę autobusu do przewozu dzieci szkolnych" zobacz>>
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na "Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych na okres jednego roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 18/09 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki od km 0+000 do km 1+715" zobacz>>
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Zaborowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Naruszewie elektronicznego rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zobacz>>
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna zobacz>>
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania systemu, w którym wykonywane są czynności kancelaryjne w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 lipca 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Naruszewo na lata 2015-2025 zobacz>>
Zarządzenie Nr 61/1/2015 Wójta Gminy Naruszewo   dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru dokumentacji projektowej mającej na celu modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 61/2/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru dokumentacji projektowej mającej na celu modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zmianę sposobu użytkowania i przebudowę mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego" zobacz>>
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dowozu i dofinansowania uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 października 2015 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Zmianę sposobu użytkowania i przebudowę mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego" Zastępcy Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal sportowych zobacz>>
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia diagnozy zorganizowania szkoleń dla nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów oraz doposażenia placówek w pomoce dydaktyczne zobacz>> Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16.12.2015r. - Diagnoza potrzeb placówek oświatowych w Gminie Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-27 14:00:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 13:49:43
  • Liczba odsłon: 1979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521866]

przewiń do góry