UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE VI KADENCJI ROK 2013

Uchwała Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie planu podziału środków w 2013 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>   
Uchwała Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sobanicach zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sobanicach zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>  
Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2013 r." zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radzyminku realizowanego w ramach projektu pn. "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Radzyminek poprzez budowę placu zabaw" zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Zespole Szkół w Nacpolsku realizowanego w ramach projektu pn. " Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku" zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krysku realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku" zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Radzyminku zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/176/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/178/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Protokół Nr XXVII/2013 z XXVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013 w ramach osi LEADER zobacz>>
Uchwała Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Protokół Nr XXVIII/2013 z XXVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 marca 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ustalenia sieci szkół i obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radzyminku realizowanego w ramach projektu pn. "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno - społecznej w miejscowości Radzyminek poprzez budowę placu zabaw" zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Zespole Szkół w Nacpolsku realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku" zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krysku realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku" zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Radzyminku zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>> Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXX/193/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobacz>>
Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Uchwała Nr XXX/198/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXX/2013 z XXX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 14 czerwca 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Naruszewo, stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 10 lat zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo, położonej w obrębie Strzembowo zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Sobanice, stanowiących własność Gminy Naruszewo na okres do 10 lat zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Naruszewo działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 116, położonej w obrębie Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gminnych na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/205/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/206/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Protokół Nr XXXI/2013 z XXXI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 26 sierpnia 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>  


Uchwała Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 9 września 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo, położonej w obrębie Januszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII/2010/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII/211/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Protokół Nr XXXIII/2013 z XXXIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 24 października 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Januszewo, stanowiących własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Naruszewo na drodze umowy kupna - sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Potyry z przeznaczeniem na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Potyrach zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/217/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Protokół Nr XXXIV/2013 z XXXIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014-2020 zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2014 Nr XXXV/223/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2013 roku zobacz>> 
Protokół Nr XXXV/2013 z XXXV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 grudnia 2013r. lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 11:30:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 14:43:22
  • Liczba odsłon: 1225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522061]

przewiń do góry