UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE  VII KADENCJI   ROK 2018

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016-2023" zobacz>>

  • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016-2023 zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy w Naruszewie na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy w Naruszewie na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie planu podziału środków w 2018 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/244/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Protokół Nr XXXVII/2018 z XXXVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 stycznia 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2018 roku" zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy w Naruszewie  z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Naruszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zobacz>> 
Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Protokół Nr XXXVIII/2018 z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 22 marca 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Protokół Nr XXXIX/2018 z XXXIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego Zbigniewa Nowickiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XL/259/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego Zbigniewa Nowickiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XL/2612018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok zobacz>>
Uchwała Nr XL/262/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok zobacz>>
Uchwała Nr XL/263/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XL/264/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Protokół Nr XL/2018 z XL Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 23 maja 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLI/265/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobacz>>
Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/106/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLI/268/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLI/269/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XLI/270/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XLI/2018 z XLI Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 15 czerwca 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XLII/272/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Naruszewo ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu zobacz>>
Uchwała Nr XLII/274/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Kozarzewo zobacz>>
Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Postróże zobacz>>
Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XLII/2018 z XLII Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 20 lipca 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/281/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia trybu wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/282/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/283/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Protokół Nr XLIII/2018 z XLIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 sierpnia 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE  VIII KADENCJI ROK  2018

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Protokół Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>


Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet przysługujących radnym Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Naruszewo zobacz>> Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Protokół Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Naruszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>  
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zobacz>>
Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 17 grudnia 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Naruszewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zobacz>>
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2019 Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-26 11:38:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-12 14:32:56
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521855]

przewiń do góry