UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE VI KADENCJI ROK 2014

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zobacz>>
Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 08 stycznia 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Naruszewo na lata 2014-2016 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku o sposobie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie planu podziału środków w 2014 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/232/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2014r." zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/236/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII/237/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 25 marca 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXVIII/238/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 kwietnia 2014 roku zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 11 kwietnia 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXIX/240/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2014-2021" zobacz>>

  • Plan Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2014-2021 zobacz>>
 
Uchwała Nr XXXIX/241/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/242/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nacpolsk na lata 2014-2021" zobacz>>
 
  • Plan Odnowy Miejscowości Nacpolsk na lata 2014-2021 zobacz>>
Protokół Nr XXXIX/2014 z XXXIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 czerwca 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XL/249/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo na okres 10 lat z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne zobacz>>
Uchwała Nr XL/250/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XL/251/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XL/252/2014 Rady Gminy w Naruszewie w dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XL/253/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Uchwała Nr XL/254/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Protokół Nr XL/2014 z XL Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XLI/255/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>
Uchwała Nr XLI/256/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Protokół Nr XLI/2014 z XLI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 sierpnia 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XLII/257/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego do piłki siatkowej przy Zespole Szkół w Nacpolsku zobacz>>
Uchwała Nr XLII/258/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XLII/259/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia woli wsparcia finansowego w 2015 roku dla Powiatu Płońskiego w realizacji zadania pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin", współfinansowanego w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" zobacz>>
Uchwała Nr XLII/260/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLII/261/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Protokół Nr XLII/2014 z XLII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 24 września 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/262/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/263/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XLIII/264/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Protokół Nr XLIII/2014 z XLIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 9 października 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XLIV/265/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIV/266/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIV/267/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr XLIV/268/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XLIV/2014 z XLIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 października 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz
 UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE VII KADENCJI ROK 2014

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy w Naruszewie  z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet przysługujących radnym Gminy Naruszewo zobacz>>
Protokół Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>


Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2015 Nr II/8/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014 roku zobacz>>
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Protokół Nr II/2014 z II Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 15 grudnia 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Naruszewo działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 116, położonej w obrębie Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę Nr XLIII/264/2014 Rady Gminy Naruszewo z dnia 09 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Naruszewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zobacz>>
Protokół Nr III/2014 z III Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-26 12:12:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 14:36:48
  • Liczba odsłon: 1325
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521917]

przewiń do góry