Stanowisko Radcy Prawnego (w wymiarze 1/4 etatu)
Bożena Marchel Potrzuska

Do zadań samodzielnego stanowiska radcy prawnego należy w szczególności:

 1. Obsługa prawna Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu;
 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kadr
Elżbieta Lepak

tel. 23 663-10-51 wew. 24, e.lepak@naruszewo.pl

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw obronnych, w tym:
  • opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
  • opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
  • opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych programów obronnych;
  • opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego w/w regulamin w życie;
  • opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań   obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
  • opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru;
  • analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń obrony;
  • opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
  • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
  • opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
  • planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
 2. prowadzenie spraw obrony cywilnej, w tym:
  • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
  • opracowanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;
  • opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
  • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
  • organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
  • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
  • tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
  • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  • planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
  • planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
  • planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
  • wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy;
  • zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
  • zaopatrzenie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
  • prowadzenie magazynu OC;
  • integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
  • inicjowanie działalności naukowo – badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej;
  • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
  • zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;
  • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
  • opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
  • współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
  • kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
  • ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej;
  • przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
 3. prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, w tym:
  • opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego;
  • zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej pracy zespołu reagowania kryzysowego;
  • zorganizowanie posiedzeń zespołu reagowania kryzysowego (raz na kwartał) oraz ćwiczeń zespołu (raz w roku);
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a należących do właściwości organu;
 5. współpraca z policją, organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy;
 6. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-19 11:12:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:57:08
 • Liczba odsłon: 2046
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521868]

przewiń do góry