1. Ogłoszenie (Wyciąg) Wójta Gminy Naruszewo w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Sobanicach, gmina Naruszewo  zobacz>>

2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6733.2.2013 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie linii kablowej i złącza kablowego niskiego napięcia na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 56/4, 57/1 i 94 położonych w miejscowości Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn i złącza kablowego nn na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 56/4, 57/1, 94 w miejsc. Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

4. Postanowienie Nr RSG.6220.10.2013 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 48 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w m. Drochowo gm. Naruszewo  zobacz>> 

5. Obwieszczenie Nr RSG.6733.1.2014 z dnia 10.02.2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody "Potyry" na terenie obrębu Potyry, gmina Naruszewo zobacz>>

6. Obwieszczenie Nr RSG.6733.2.2014 z dnia 12.02.2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowościach Kębłowice i Strzembowo na terenie gminy Naruszewo i w miejscowości Grodziec na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą zobacz>>

7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.10.2013 z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 48 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w m. Drochowo gm. Naruszewo  zobacz>>

8. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.9.2013 z dnia 14 lutego 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o głębokości do 33 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie, w miejsc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>

9. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowaną realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Skarboszewo VIII przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 88, 87/2, 87/6 w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

10. Wystąpienie nr RSG.6220.3.2014 z dnia 18 lutego 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Skarboszewo VIII przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 88, 87/2, 87/6 w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

11. Wystąpienie nr RSG.6220.3.2014 z dnia 18 lutego 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Skarboszewo VIII przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 88, 87/2, 87/6 w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

12. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6733.1.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody Potyry na terenie obrębu Potyry, gmina Naruszewo zobacz>> 

13. Zawiadomienie - Obwieszczenie nr RSG.6220.1.2014 z dnia 05.03.2014 roku dotyczące umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody "Potyry" przewidzianej do realizacji w miejscowości Potyry gmina Naruszewo zobacz>>

14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody "Potyry" na terenie obrębu Potyry, gmina Naruszewo zobacz>>

15. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.10.2013 z dnia 10 marca 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 48 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w m. Drochowo gm. Naruszewo zobacz>> 

16. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6733.2.2014 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowościach Kębłowice i Strzembowo na terenie gminy Naruszewo i w miejscowości Grodziec na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą zobacz>>

17. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 14 marca 2014 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowościach Kębłowice i Strzembowo na terenie gminy Naruszewo i w miejscowości Grodziec na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą zobacz>>

18. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.3.2014 z dnia 03.04.2014 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Skarboszewo VIII przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 88, 87/2, 87/6 w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

19. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Naruszewo, przeznaczonych do oddania w najem, położonych na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

20. Obwieszczenie Nr RSG.6733.3.2014 z dnia 22.04.2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym niskiego napięcia w miejscowości Skwary, gm. Naruszewo zobacz>> 

21. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2014 z dnia 02 maja 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>

22. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2014 z dnia 02 maja 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>

23. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2014 z dnia 02 maja 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>

24. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2014 z dnia 05 maja 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO V w obrębie działki o nr. ewid. 81 zlokalizowanej w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

25. Wystąpienie do RDOŚ Ciechanów i PPIS Płońsk w sprawie uzgodnienia - opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO V w obrębie działki o nr. ewid. 81 zlokalizowanej w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

26. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Januszewie, gm. Naruszewo zobacz>>

27. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Strzembowie, gm. Naruszewo zobacz>>

28. Obwieszczenie Nr RSG.6733.3.2014 z dnia 16.05.2014 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym niskiego napięcia w miejscowości Skwary, gm. Naruszewo zobacz>>

29. Obwieszczenie Nr RSG.6733.4.2014 z dnia 21.05.2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni i instalacji na gaz płynny LPG na terenie działki nr ew. 24/8 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Radzyminek gmina Naruszewo zobacz>>

30. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2014 z dnia 22 maja 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża Skarboszewo VIII przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 88, 87/2, 87/6 w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

31. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29 maja 2014 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym niskiego napięcia w miejscowości Skwary, gm. Naruszewo zobacz>>

32. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie przetargu  pisemnego nieograniczonego na sprzedaż "drzew na pniu" - do wycinki zobacz>>

 • Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
 • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2014) zobacz>>
 • Umowa sprzedaży (Załącznik nr 1 do Regulaminu) zobacz>>
33.  Obwieszczenie Nr RSG.6733.4.2014 z dnia 09.06.2014 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kotłowni i instalacji na gaz płynny LPG na terenie działki nr ew. 24/8 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Radzyminek gmina Naruszewo zobacz>>     
 
34. Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Strzembowo zobacz>>
 
35. Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Januszewo zobacz>>
 
36. Postanowienie Nr RSG.6220.2.2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.  „Budowa Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW  i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo” zobacz>>
 
37. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo V”, znajdującego się w obrębie działki o numerze ew. 81  w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
38.   Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2014 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn ego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie    kotłowni i instalacji na gaz płynny LPG na terenie działki nr ew. 24/8 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Radzyminek gmina Naruszewo zobacz>>
 
39. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w m. Grąbczewo - Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 zobacz>>
 
40.  Wystąpienie nr RSG.6220.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w m. Grąbczewo - Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 zobacz>>
 
41. Wystąpienie nr RSG.6220.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w m. Grąbczewo - Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 zobacz>>
 
42. Postanowienie Nr RSG.6220.2.2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo. powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>
 
43. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowaną realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch siłowni wiatrowych na działkach o nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 w miejscowości Drochowo, gmina Naruszewo  zobacz>>
 
44. Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk Nr GK.6220.07.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 3057W Płońsk-Wichorowo na odcinku od km 3+390 do km 7+170 o dł. 3780 m na terenie oznaczonym numerami ew. 12, 106, 124 obręb Bogusławice, gm. Płońsk oraz nr 50 obręb Wichorowo, gm. Naruszewo zobacz>>   
 
45.   Wystąpienie nr RSG.6220.2.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na   " Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>
 
46.   Wystąpienie nr RSG.6220.2.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie uzyskania opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>
 
47. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2014 z dnia 02 września 2014 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi gminnej w m. Grąbczewo - Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 zobacz>>
 
48. Wezwanie Nr RSG.6220.2.2014  z dnia  09 września 2014 roku do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych w miejscowości Drochowo. gm. Naruszewo zobacz>>  
 
49.  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.5.2014 z dnia 10.09.2014 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo - Srebrna na odcinku od km 1+756 do km 3+344 na terenie gminy Naruszewo zobacz>>  
 
50. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2014 z dnia 30 września 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w m. Grąbczewo - Srebrna od km 1+756 do km 3+344 na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
 
51. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo Nr RSG.6220.2.2014 z dnia 01.10.2014r. o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na " Budowę Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" - po otrzymaniu uzupełnienia do raportu zobacz>>
 
52. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2014 z dnia 01 października 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na " Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" po otrzymaniu uzupełnienia do raportu zobacz>>
 
53. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2014 z dnia 01 października 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na  " Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo"po otrzymaniu uzupełnienia do raportu  zobacz>>
 
54.Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 30 października 2014 roku o  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii napowietrznej nN wraz z przyłączem napowietrznym na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 114/1, 114/2, 113, 123, 183/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
55. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo Nr RSG.6220.2.2014 z dnia 04 listopada 2014 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  " Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>>
 
56. Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2014 z dnia 12 listopada 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi żwirowej w miejscowości Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>
 
57. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2014 z dnia 12 listopada 2014 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi żwirowej w miejscowości Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>
 
58. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2014 z dnia 12 listopada 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi żwirowej w miejscowości Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>
 
59.  Obwieszczenie Nr RSG.6733.5.2014 z dnia 24.11.2014 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z przyłączem napowietrznym na działkach o nr ew. 114/1, 114/2, 113, 123, 183/1 w miejsc. Januszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
60. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.6.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr ew. 56/3 w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
61. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 7 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk zobacz>>
 • Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
 • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego zobacz>>
 • Projekt umowy sprzedaży zobacz>>
62. Zawiadomienie - Obwieszczenie o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi żwirowej w miejsc. Łazęki zobacz>>
 
63. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  "   Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. Naruszewo, powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb Drochowo" zobacz>
 
64. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi zobacz>>
 • Projekt Uchwały Rady Gminy w Naruszewie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 zobacz>>
 • Formularz zgłoszenia opinii zobacz>>
65. Obwieszczenie Nr RSG.6733.6.2014 z dnia 12.12.2014 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr ew. 56/3 w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>> 

66. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 15 grudnia 2014 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z przyłączem napowietrznym na działkach o nr ew. 114/1, 114/2, 113, 123, 183/1 w miejsc. Januszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

67. Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 grudnia 2014 roku o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 7 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk zobacz>>
 
68.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 19 grudnia 2014 roku o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 193, 206, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 dla zasilania działek nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 w miejsc. Sobanice, gm. Naruszewo zobacz>>
 
69.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2014 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr ew. 56/3 w miejsc. Naruszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-07 11:32:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:45:26
 • Liczba odsłon: 1946
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521766]

przewiń do góry