ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego i powołania nowych członków zespołu interdyscyplinarnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zobacz>>
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Profilowanie i dostawę kruszywa na drogi gminne w 2016 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2016 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego" zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Naruszewie zobacz>> Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016 z dnia 24.02.2016 roku - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie: określenia sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym zobacz>>
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże" zobacz>>
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/ zobacz>>
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych przez okres 4 lat" zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle-Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej" zobacz>>
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Postróże zobacz>>
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Naruszewo Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwiec 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże" zobacz>>
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2016 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki od km 0+000 do km 1+715" zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania zobacz>>
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb rozwojowych, identyfikacji problemów i potencjałów szkół w Gminie Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018" zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24.11.2016 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016 zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo - Osiedle - Potyry na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastrukturą technicznej" współfinansowanego z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-25 10:29:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-16 15:36:05
  • Liczba odsłon: 1287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521783]

przewiń do góry