UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE  VII KADENCJI   ROK 2017

Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Naruszewo przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie planu podziału środków w 2017 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z2015 r. poz. 3223 zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z2015 r. poz. 3224 zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Naruszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXIV/2017 z XXIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXV/166/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy w Naruszewie na ro0k 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXV/167/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy w Naruszewie na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXV/168/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXV/169/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zobacz>>
Uchwała Nr XXV/170/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Naruszewo jest organem prowadzącym zobacz>>
Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXV/172/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Naruszewo na lata 2017-2019 zobacz>>
Uchwała Nr XXV/173/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2017 roku" zobacz>>
Uchwała Nr XXV/174/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Stary Nacpolsk zobacz>>
Uchwała Nr XXV/175/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Protokół Nr XXV/2017 z XXV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 marca 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/179/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszonej w Dzienniku Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3223 zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3224 zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 50, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nacpolsk, na odcinku od km 48+100 do km 49+643" w zakresie określonym w porozumieniu zobacz>>
Protokół Nr XXVI/2017 z XXVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 18 maja 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej" nr wniosku RPMA.10.01.01-14-7225/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1 "Edukacja ogólna i przedszkolna", Poddziałanie 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Naruszewo Nr XIX/126/2016  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania zobacz>>
Protokół Nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 12 czerwca 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Protokół Nr XXVIII/2017 z XXVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 17 lipca 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016-2023 zobacz>>

 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016-2023 zobacz>>
Protokół Nr XXIX/2017 z XXIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 lipca 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 sierpnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 22 sierpnia 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Protokół Nr XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 06 września 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Pieścidła zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 2 lat zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Naruszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Nacpolsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nacpolsku zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krysku zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zaborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zaborowie zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Protokół Nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 25 października 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII/216/216/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 15 listopada 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zobacz>>
 • Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) zobacz>>
 • Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) zobacz>>
 • Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) zobacz>>
 • Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) zobacz>>
 • Załącznik Nr 5 - Informacja o gruntach (IR-1) zobacz>>
 • Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1) zobacz>>
 • Załącznik Nr 7 - Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) zobacz>>
 • Załącznik Nr 8 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) zobacz>>
 • Załącznik Nr 9 - Informacja o lasach (IL-1) zobacz>>
 • Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1) zobacz>>
 • Załącznik Nr 11 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) zobacz>>
 • Załącznik Nr 12 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Naruszewo instrumentem płatniczym zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Protokół Nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/228/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XXXV/231/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Gminy w Naruszewie   odbytej w dniu 19 grudnia 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Naruszewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2018 Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku zobacz>>
Protokół Nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>> 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-06 10:16:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-12 14:35:21
 • Liczba odsłon: 916
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521881]

przewiń do góry