UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE V KADENCJI ROK 2009

Uchwała Nr XXX / 109 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr XXX / 110 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz >>
Uchwała Nr XXX / 111 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXX / 112 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXX / 113 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 zobacz >>
Uchwała Nr XXX / 114 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok zobacz >>
Uchwała Nr XXX / 115/ 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2016 zobacz >>
Protokół Nr XXX / 2009 z XXX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 04 lutego 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXI / 116 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr XXXI / 117 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr XXXI / 118 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXXI / 119 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Naruszewo i Nowe Naruszewo na lata 2009-2017" zobacz >>

  • Plan Odnowy Miejscowości Naruszewo i Nowe Naruszewo na lata 2009-2017 zobacz>>

Uchwała Nr XXXI / 120 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Kozarzewo na lata 2009-1017" zobacz >>

  • Plan Odnowy Miejscowości Kozarzewo na lata 2009-2013 zobacz>>  

Uchwała Nr XXXI / 121 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Zaborowo na lata 2009-2017" zobacz >>

  • Plan Odnowy Miejscowości Zaborowo na lata 2009-2017 zobacz>>

Uchwała Nr XXXI / 122 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz >>
Uchwała Nr XXXI / 123 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz >>
Uchwała Nr XXXI / 124 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie projektu systemowego "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" zobacz>>
Protokół Nr XXXI / 2009 z XXXI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 24 marca 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>>


Uchwała Nr XXXII / 125 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi zobacz>>
Uchwała Nr XXXII / 126 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/109/2009 z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Poprawa warunków życia mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Dzierzążnia i Gminy Naruszewo z drogą krajową Nr 10 i Nr 50 poprzez przebudowę drogi powiatowej Wilamowice - Przemkowo - Stachowo" zobacz>>
Uchwała Nr XXXII / 127 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Protokół Nr XXXII / 2009 z Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 kwietnia 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>>


Uchwała Nr XXXIII / 128 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 129 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Naruszewo do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 130 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowe Naruszewo na lata 2009-2017" zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 131 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Naruszewo na lata 2009-2017" zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 132 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 133 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 134 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr XXXIII / 135 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Protokół Nr XXXIII / 2009 z XXXIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 9 czerwca 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>>


Uchwała Nr XXXIV / 136 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Protokół Nr XXXIV / 2009 z XXXIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 12 sierpnia 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>>


Uchwała Nr XXXV / 137 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zobacz>>  
Uchwała Nr XXXV / 138 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Płoński pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej 2991W Kobylniki-Garwolewo-Czerwińsk" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 139 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Płoński pod nazwą "Przebudowa drogi nr 3067W Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk odcinek dł. 1 km (przejście przez m. Żukowo i Nacpolsk)" zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 140 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Płoński pod nazwą "Przebudowa drogi nr 3056W Radzyminek-Wichorowo-Postróże odcinek dł. ok. 0,8 km" zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 141 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013 w ramach osi LEADER zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 142 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 143 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 144 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 145 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Uchwała Nr XXXV / 146 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dzierzążnia z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej zobacz>>
Protokół Nr XXXV / 2009 z XXXV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 8 września 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>>


Uchwała Nr XXXVI / 147 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2009 roku - zmiana uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktyczno - wychowawczych osobom zajmującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI / 148 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Naruszewie Nr XXXV/143/2009 z dnia 8 września 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI / 149 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI / 150 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika ZOPO do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej zobacz>>
Uchwała Nr XXXVI / 151 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Protokół Nr XXXVI / 2009 z XXXVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 października 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXVII / 152 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 153 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 154 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 155 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 156 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku o sposobie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 157 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 158 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wystąpienia Gminy Naruszewo ze związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 159 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zobacz>>
Uchwała Nr XXXVII / 160 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Protokół Nr XXXVII / 2009 z XXXVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXXVIII / 161 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 zobacz>>
Uchwała Nr XXXVIII / 162 / 2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2010 Nr XXXVIII / 163 / 2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 29 grudnia 2009 roku zobacz>>
Protokół Nr XXXVIII / 2009 z XXXVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 grudnia 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-21 11:23:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:48:10
  • Liczba odsłon: 1201
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522070]

przewiń do góry