UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE  VII KADENCJI  ROK 2015

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie planu podziału środków w 2015 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Naruszewo do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku zobacz>>
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Protokół Nr IV/2015 z IV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 stycznia 2015 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2015 r." zobacz>>
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Naruszewo, stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność organu jednostki pomocniczej Gminy Naruszewo, to jest Zebrania Wiejskiego w sołectwie Zaborowo II zobacz>>
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr V/2015 z V Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 marca 2015 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zobacz>>
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobacz>>
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok zobacz>>
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok zobacz>>
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w Płońsku zobacz>>
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej zobacz>>
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów zobacz>>
Protokół Nr VI/2015 z VI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 maja 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Naruszewo na lata 2015-2025 zobacz>>
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych zobacz>>
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr VII/2015 z VII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 4 sierpnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Naruszewo do zawarcia umowy partnerskiej zobacz>>
Protokół Nr VIII/2015 z VIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych zobacz>>
Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Naruszewo do zawarcia umowy partnerskiej zobacz>>
Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego w 2016 roku dla Gminy Płońsk w realizacji zadania pn. "Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierzążnia, Gminę Naruszewo w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50", współfinansowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zobacz>>
Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Naruszewo do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 pod nazwą "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) zobacz>>
Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego w 2016 roku dla Powiatu Płońskiego w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk", współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zobacz>>
Protokół Nr IX/2015 z IX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 1 października 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zobacz>>
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej zobacz>>
Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zobacz>>

 • Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zobacz>>
 • Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości zobacz>>
 • Załącznik Nr 3 - Deklaracja na podatek rolny zobacz>>
 • Załącznik Nr 4 - Deklaracja na podatek leśny zobacz>>

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Naruszewo na lata 2015-2025 zobacz>>

 • Strategia Rozwoju Gminy Naruszewo na lata 2015-2025 zobacz>>

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Naruszewo na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania zobacz>>
Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku potwierdzająca przynależność Gminy Naruszewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, wyrażoną Uchwałą nr XXIX/108/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Naruszewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER zobacz>>
Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Protokół Nr X/2015 z X Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zobacz>>
Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Naruszewo na lata 2015-20132" zobacz>>
Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2015 zobacz>>
Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Naruszewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zobacz>>
Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2016 Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku zobacz>>
Protokół Nr XI/2015 z XI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-11 10:39:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 14:04:14
 • Liczba odsłon: 1263
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521793]

przewiń do góry