UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE VI KADENCJI ROK 2011

Uchwała Nr IV / 13 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr IV / 14 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Naruszewo do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku zobacz>>
Uchwała Nr IV / 15 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Szkołę Podstawową w Krysku i Szkołę Podstawową w Sobanicach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zobacz>>
Uchwała Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IV / 17 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie planu podziału środków w 2011 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IV / 18 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zobacz>>
Uchwała Nr IV / 19 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stachowo zobacz>>
Uchwała Nr IV / 20 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr IV / 21 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr IV / 22 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr IV / 23 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zobacz>> 
Uchwała Nr IV / 24 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2027 zobacz>>
Uchwała Nr IV / 25 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr IV / 2011 z IV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 lutego 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>> 


Uchwała Nr V / 26 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Naruszewo na lata 2010 - 2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Naruszewo na lata 2010 - 2018 zobacz>>

Uchwała Nr V / 27 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania obiektów sportowych: zespołu boisk oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr V / 28 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie planu podziału środków w 2011 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr V / 29 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok zobacz>>
Uchwała Nr V / 30 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr V / 31 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027 zobacz>>
Uchwała Nr V / 32 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr V / 2011 z V Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 marca 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>> 


Uchwała Nr VI / 33 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>> 
Uchwała Nr VI / 34 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027 zobacz>>
Uchwała Nr VI / 35 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr VI / 2011 z VI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 18 kwietnia 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Edwarda Pielata - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr VII / 36 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Naruszewo do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion zobacz>>
Uchwała Nr VII / 37 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII / 38 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr VII / 2011 z VII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 20 maja 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr VIII / 39 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2016 zobacz>>
Uchwała Nr VIII / 40 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 zobacz>>
Uchwała Nr VIII / 41 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania zobacz>>
Uchwała Nr VIII / 42 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok zobacz>>
Uchwała Nr VIII / 43 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok zobacz>>
Uchwała Nr VIII / 44 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2027 zobacz>>
Uchwała Nr VIII / 45 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr VIII / 2011 z VIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 maja 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr IX / 46 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zobacz>>
Uchwała Nr IX / 47 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krysk na lata 2010-2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Krysk na lata 2010-2018 zobacz>>

Uchwała Nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie projektu systemowego "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zobacz>>
Uchwała Nr IX / 49 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2027 zobacz>>
Uchwała Nr IX / 50 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr IX / 2011 z IX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 czerwca 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>>  


Uchwała Nr X / 51 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016 zobacz>>
Uchwała Nr X / 52 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zobacz>>
Uchwała Nr X / 53 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Naruszewo i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr X / 54 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr X / 55 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr X / 2011 z X Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 11 lipca 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XI / 56 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zobacz>>  
Uchwała Nr XI / 57 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz wychowania przedszkolne w innych formach prowadzone na terenie gminy Naruszewo przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Naruszewo zobacz>>  
Uchwała Nr XI / 58 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Dłutowo, stanowiącej mienie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XI / 59 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XI / 60 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Naruszewo w drodze umowy kupna - sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Żukowo z przeznaczeniem na boisko zobacz>>
Uchwała Nr XI / 61 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne zobacz>>
Uchwała Nr XI / 62 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XI / 63 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu zobacz>>
Uchwała Nr XI / 64 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr V / 30 / 2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr XI / 65 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 - 2027 zobacz>>
Uchwała Nr XI / 66 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr XI / 2011 z XI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 sierpnia 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XII / 67 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XII / 68 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>> 
Uchwała Nr XII / 69 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XII / 70 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody zobacz>>
Uchwała Nr XII / 71 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku uchylająca uchwałę Nr IV / 21 / 2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XII / 72 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr V / 30 / 2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr XII / 73 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku uchylająca uchwałę Nr XI / 63 / 2011 Rady Gminy Naruszewo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu zobacz>>
Uchwała Nr XII / 74 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 - 2027 zobacz>>
Uchwała Nr XII / 75 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr XII / 2011 z XII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 11 października 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XIII / 76 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w obwodach szkolnych w Gminie Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 77 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Naruszewo do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2012, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałanie 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 78 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 79 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 80 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 81 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 82 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 83 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zobacz>>

 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 83 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zobacz>>
 • Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII / 83 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie - Deklaracja na podatek od nieruchomości  zobacz>>
 • Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII / 83 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie - Deklaracja na podatek rolny zobacz>>
 • Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII / 83 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie - Deklaracja na podatek leśny zobacz>>

Uchwała Nr XIII / 84 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 - 2027 zobacz>>
Uchwała Nr XIII / 85 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr XIII / 2011 z XIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 25 listopada 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XIV / 86 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Uchwała Nr XIV / 87 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIV / 88 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Protokół Nr XIV / 2011 z XIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 9 grudnia 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XV / 89 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XV / 90 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2011 zobacz>>
Uchwała Nr XV / 91 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2012-2018 zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2012 Nr XV / 92 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku zobacz>>  
Uchwała Nr XV / 93 / 2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Naruszewo w drodze umowy kupna - sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Żukowo z przeznaczeniem na boisko zobacz>>
Protokół Nr XV / 2011 z XV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 grudnia 2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-14 13:53:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:20:33
 • Liczba odsłon: 1406
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522055]

przewiń do góry