Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.:1398,57 zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 998,98 zł). Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2012 wynosi: 799,18 zł.

wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobacz>>>

Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 • Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

  15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
  10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Zasady obliczania dochodu

 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.pr05-'9
 • Do dochodu nie wlicza się natomiast: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.pr05-'9
 • Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 21 września 2012 roku wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. wyniósł 2713 zł.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Bielska
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-22 13:16:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Grażyna Bielska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 14:24:36
 • Liczba odsłon: 750
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522034]

przewiń do góry