UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE V KADENCJI ROK 2008

Uchwała Nr XVI / 49 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 50 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 51 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 52 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych na okres do 3 lat zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 53 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 54 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku zobacz >>


Uchwała Nr XVII / 55 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo w roku 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 56 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty nie będących nauczycielami zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 57 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 58 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 59 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 60 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Naruszewo do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Działania 5.2.  "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" zobacz >>


Uchwała Nr XVIII / 61 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 62 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 63 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 64 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 65 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 66 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego  zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 67 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Naruszewie zobacz >>


Uchwała Nr XIX / 68 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz >>


Uchwała Nr XX / 69 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz >>
Uchwała Nr XX / 70 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego zobacz >>
Uchwała Nr XX / 71 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie diet dla sołtysów zobacz >>
Uchwała Nr XX / 72 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XX / 73 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XX / 74 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych zobacz >>


Uchwała Nr XXI / 75 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>


Uchwała Nr XXII / 76 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 77 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 78 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w ramach programów operacyjnych zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 79 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 80 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz >>


Uchwała Nr XXIII / 81 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>


Uchwała Nr XXIV / 82 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 83 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Naruszewo na lata 2004-2013 zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 84 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 85 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo" zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 86 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy do Lokalnej Grupy Działania prowadzonej przez Mazowieckie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zobacz >>


Uchwała Nr XXV / 87 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXV / 88 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zobacz >>
Uchwała Nr XXV / 89 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych na okres do 3 lat zobacz >>


Uchwała Nr XXVI / 90 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 91 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 92 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Naruszewo na rzecz Powiatu Płońskiego w celu planowanej przebudowy drogi powiatowej 3056W "Radzyminek - Wichorowo - Postróże" zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 93 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie zobacz >>


Uchwała Nr XXVII / 94 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 95 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 96 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr KL/01427/08/7.1.1 "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" zobacz >>


Uchwała Nr XXVIII / 97 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego zobacz >>
Uchwała Nr XXVIII / 98 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXVIII / 99 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany rodzaju oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości zobacz >>
Uchwała Nr XXVIII / 100 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXVIII / 101 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku zobacz >>
Uchwała Nr XXVIII / 102 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXVIII / 103 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Naruszewo zobacz >>


Uchwała Nr XXIX / 104 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 zobacz >>
Uchwała Nr XXIX / 105 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Naruszewo na rok 2009 zobacz >>
Uchwała Nr XXIX / 106 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXIX / 107 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zobacz >>
Uchwała Nr XXIX / 108 / 2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Naruszewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER zobacz >>  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-17 09:22:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:52:55
  • Liczba odsłon: 1082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521781]

przewiń do góry