Do zadań referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich należy w szczególności:
 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu;
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji;
 3. prowadzenie centralnego rejestru wydawanych zaświadczeń;
 4. przygotowanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zadań organizowanych przez Wójta i Sekretarza;
 5. prowadzenie rejestru i nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
 6. zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały biurowe i gospodarcze;
 7. prowadzenie archiwum zakładowego;
 8. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy;
 9. przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp i ppoż;
 10. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
 11. współpraca z sołtysami;
 12. dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic;
 13. przygotowywanie i organizacja imprez okolicznościowych oraz obchodów rocznicowych;
 14. organizowanie i koordynowanie podróży służbowych Wójta oraz innych pracowników Urzędu;
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
 16. prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym i komputerowym;
 17. współpraca z innymi instytucjami w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 18. przygotowanie i przeprowadzenie referendów, wyborów samorządowych i parlamentarnych oraz do Parlamentu UE;
 19. sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych i potrzeb organów;
 20. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
 21. przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu spraw związanych z tą tematyką;
 22. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy;
 23. współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości w szczególności poprzez:
  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych;
  • przyjmowanie pism sądowych;
  • wywieszanie ogłoszeń sądowych;
  • udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację;
 24. prowadzenie spraw i organizowanie pracy dla skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na rzecz Urzędu.
 25. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady;
 26. obsługa techniczno – organizacyjna Rady;
 27. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 28. organizowanie sesji Rady, w tym podawanie do publicznej wiadomości ich terminów oraz dostarczanie Radnym niezbędnych materiałów;
 29. org anizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;
 30. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych przez obywateli do Rady lub Przewodniczącego;
 31. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady;
 32. przekazywanie uchwał Rady:
  • Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
  • na stanowiska pracy i jednostkom organizacyjnym.
 33. obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń   Komisji Rady;
 34. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta;
 35. prowadzenie rejestru udzielonych przez Wójta upoważnień;
 36. prowadzenie rejestru szkoleń pracowników;
 37. sporządzanie zeznań świadków;
 38. kontrola Biuletynu Informacji Publicznej   pod kątem jego aktualności.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 14:48:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:54:47
 • Liczba odsłon: 781
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522031]

przewiń do góry