UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE  VIII KADENCJI  ROK 2019

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nacpolsku, ul. Szkolna 18, 09-162 Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu zobacz>>
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zaborowo zobacz>>
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wichorowo zobacz>>
Protokół Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie na lata 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/90 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 6 grudnia 1990 roku w sprawie Statutu Sołectwa zobacz>>
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Naruszewo do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zobacz>>
Protokół Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2019 roku" zobacz>>
Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz>>
Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie planu podziału środków w 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym zobacz>>
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty zobacz>>
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Naruszewo do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim zobacz>>
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zobacz>>
Protokół Nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 marca 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku zobacz>>
Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zobacz>>
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty zobacz>>
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 5 lat zobacz>>
Protokół Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/208 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania zobacz>>
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Protokół Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 maja 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Naruszewo wotum zaufania zobacz>>
Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok zobacz>>
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok zobacz>>
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów zobacz>>
Protokół Nr X/2019 z X Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 26 czerwca 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Drochówka zobacz>>
Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Protokół Nr XI/2019 z XI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 5 sierpnia 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Protokół Nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 4 września 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/19 Rady Gminy Naruszewo z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych zobacz>>
Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2019-2023 zobacz>>
Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 września 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Tomasza Górnickiego - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego stałych komisji Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/87/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Protokół Nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 12 listopada 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zobacz>>
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej w związku z planowaną inwestycję pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka" zobacz>>
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej zobacz>>
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku zobacz>>
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Protokół Nr XV/2019 z XV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej oceny jednostki paliwa w gminie Naruszewo na rok szkolny 2019/2020 zobacz>>
Uchwała Nr XVI/104/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia zobacz>>
Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zobacz>
Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zobacz>>
Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2020 Nr XVI/111/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku zobacz>>
Protokół Nr XVI/2019 z XVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-03 10:32:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-15 14:47:24
  • Liczba odsłon: 786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522051]

przewiń do góry