NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W 2020 ROKU


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

 1. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 pod następującymi numerami telefonów:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – lokalizacja Płońsk – Raciąż – tel. (23) 662 40 39;
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie – tel. (23) 663 10 51;
 3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście – tel. (23) 661 49 20 w. 1.

Zgłoszeń dokonać można również on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać ze środków wspierających komunikowanie, tj. poczty elektronicznej: urzad@powiat-plonski.pl

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty
w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

 1. kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwiei w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumienia się na odległość.

Zgłoszenie można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres:Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk,
  z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
 • pocztą elektroniczną: urzad@powiat-plonski.pl

Bliższe informacje pod numerem telefonu (23) 663-24-28

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie przeprowadzenia mediacji.

Spotkanie z mediatorem należy uzgodnić uprzednio telefonicznie: tel. (23) 663-24-28 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdrowie@powiat-plonski.pl,
lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pokój nr 327.

Zgłoszeń dokonać można również on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

Więcej informacji: zobacz>>

Zapisy on-line do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobacz>>

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-18 09:48:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-09 13:37:47
 • Liczba odsłon: 2869
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521802]

przewiń do góry