UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE IV KADENCJI ROK 2006

Uchwała Nr XXIV / 162 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 163 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalanych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 164 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Naruszewo i  zapewnienia wyłapywanym bezdomnym zwierzętom dalszej opieki  Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 165 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 166 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 167 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006  Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 168 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Skarboszewo i Stachowo, gm. Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 169 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza" Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 170 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 171 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 172 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo w rokuy 2006 Zobacz >>
Uchwała Nr XXIV / 173 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006  roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo w 2006 roku   Zobacz >>


Uchwała Nr XXV / 174 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Zobacz >>
Uchwała Nr XXV / 175 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zobacz >>
Uchwała Nr XXV / 176 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 Zobacz >>
Uchwała Nr XXV / 177 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych wykluczeniem Społecznym dla Gminy Naruszewo  Zobacz >>


Uchwała Nr XXVI / 178 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 179 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 180 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006  Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 181 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Naruszewie Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 182 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 183 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie dostosowania statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz>>
Uchwała Nr XXVI / 184 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie dostosowania statutu Publicznego Gimnazjum w Naruszewie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 185 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie dostosowania statutu Publicznego Gimnazjum w Nacpolsku do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 186 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie dostosowania statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 187 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie  dostosowania statutu Szkoły Podstawowej w Nacpolsku do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 188 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie  dostosowania statutu Szkoły Podstawowej w Krysku do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 189 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie  dostosowania statutu Szkoły Podstawowej w Zaborowie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 190 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie  dostosowania statutu Szkoły Podstawowej w Sobanicach do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 191 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr XXVI / 192 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego samorządowych instytucji kultury  Zobacz >>


Uchwała Nr XXVII / 193 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej  Zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 194 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej  Zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 195 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006  Zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 196 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 197 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz >>
Uchwała Nr XXVII / 198 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006  Zobacz >>

UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE V KADENCJI ROK 2006

Uchwała Nr I / 1 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zobacz >>
Uchwała Nr I / 2 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie Zobacz >>
Uchwała Nr I / 3 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy  Zobacz >>
Uchwała Nr I / 4 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie  ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie Zobacz >>
Uchwała Nr I / 5 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zryczałtowanych diet przysługujących radnym gminy Naruszewo Zobacz >>
PROTOKÓŁ Nr I / 2006 z  I Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie Zobacz >>


Uchwała Nr II / 6 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zobacz >>
Uchwała Nr II / 7 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 Zobacz >>
Uchwała Nr II / 8 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr II / 9 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Zobacz >>
Uchwała Nr II / 10 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonania ustalenia czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Naruszewo Zobacz >>
PROTOKÓŁ Nr II / 2006 z  I Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 05 grudnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie Zobacz >>


Uchwała Nr III / 11 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naruszewo na rok 2007   Zobacz >>
Uchwała Nr III / 12 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006   Zobacz >>
Uchwała Nr III / 13 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr III / 14 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w gminie Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr III / 15 / 2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Zobacz >>  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-19 11:16:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:58:44
  • Liczba odsłon: 1058
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521815]

przewiń do góry