Do zakresu działania referatu społeczno – gospodarczego należy w szczególności:
 1. przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy;
 2. koordynacja i obsługa zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
 3. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 4. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze;
 6. prowadzenie i aktualizacja rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie;
 7. wydawanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. prowadzenie negocjacji warunków wprowadzania zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 9. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny;
 10. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia;
  • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 12. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania oraz przepisami szczególnymi;
 13. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych;
 14. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zabudowania, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne;
 15. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 16. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy;
 17. komunalizacja gruntów;
 18. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw placów i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
 19. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości;
 20. wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:
  • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
  • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  • koordynacja robót drogowych;
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;
 21. współdziałanie z   innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu;
 22. orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia;
 23. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy;
 24. gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi;
 25. wyznaczanie za odszkodowaniem, na części nieruchomości przyległych do wód, dostępu do wody objętej powszechnym korzystaniem;
 26. nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczających szkodom, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie;
 27. zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stanu wody na gruntach na wniosek właścicieli,
 28. utrzymanie urządzeń wodnych będących własnością Gminy;
 29. współdziałanie z samodzielnym stanowiskiem ds. OC, wojskowych i kadr w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią i suszą;
 30. opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym;
 31. współpraca z zakładem usług wodnych zaopatrującym mieszkańców Gminy w wodę;
 32. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
 33. przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;
 34. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta;
 35. sporządzanie oraz aktualizowanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa;
 36. sporządzanie sprawozdań z realizacji programów oraz przedstawianie ich Radzie;
 37. gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie oraz okresowe przedkładanie ich wojewodzie;
 38. udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wójta;
 39. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 40. wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji;
 41. opracowywanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami;
 42. sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami oraz przedkładanie ich Radzie i Zarządowi Powiatu;
 43. opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów;
 44. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 45. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 46. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
 47. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
 48. ewidencja i nadzór nad pomnikami przyrody;
 49. zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania;
 50. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz opracowywanie projektów regulaminu i jego zmian;
 51. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu skanalizowania Gminy;
 52. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu skanalizowania Gminy;
 53. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie;
 54. nadzór nad realizacją zadań dotyczących składowiska odpadów;
 55. opiniowanie projektów prac geologicznych;
 56. opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego;
 57. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;
 58. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazaniu ich do schroniska;
 59. wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach;
 60. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, w tym współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodów łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt;
 61. wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu z powiadamianiem o tym fakcie właścicieli lasów;
 62. współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych;
 63. prowadzenie spraw związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, zaopatrzenia w rozpłodniki, kontrolowanie punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych w terenie;
 64. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt;
 65. wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej;
 66. współorganizowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze Gminy zwalczających chorobę zaraźliwą;
 67. załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów;
 68. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;
 69. nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności;
 70. podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii   w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem;
 71. podawanie do publicznej wiadomości   komunikatów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin;
 72. sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;
 73. monitorowanie sytuacji w rolnictwie i sygnalizowanie Wójtowi wystąpienia strat w uprawach na skutek klęsk żywiołowych;
 74. prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami, w których są świadczone usługi hotelarskie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych;
 75. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie właściwego użytkowania obiektów zabytkowych;
 76. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem grobami i cmentarzami wojennymi;
 77. prowadzenie spraw wynikających z ewidencji działalności gospodarczej,
 78. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 79. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;
 80. prowadzenie spraw z zakresu promocji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki.
 81. planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:
  • zaopatrzenia w wodę;
  • zaopatrzenia w energię elektryczną;
  • kanalizacji;
  • oczyszczania ścieków komunalnych;
  • wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych;
  • gminnych dróg i mostów;
  • budownictwa komunalnego;
  • budownictwa na cele oświaty, kultury fizycznej i sportu
 82. udział w opracowywaniu, aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego Gminy;
 83. udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego Gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;
 84. określenie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
 85. koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych;
 86. ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok budżetowy;
 87. dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;
 88. przygotowanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;
 89. przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
  • sprawdzanie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę;
  • sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów;
  • wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych;
  • sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania;
  • organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;
 90. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności   z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;
 91. zapewnienie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 92. organizowanie współpracy władz Gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań promujących gminę;
 93. tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym Gminy, podmiotach gospodarczych oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych;
 94. wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w Gminie;
 95. znajomość zakresu funkcjonalnego programów i inicjatyw wspólnotowych związanych z pomocą UE;
 96. stały monitoring i wskazywanie źródeł i możliwości pozyskiwania środków finansowych związanych z pomocą unijną;
 97. w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny, budżet Gminy i strategiczne decyzje inwestycyjne przygotowywanie wniosków i aplikacji w zakresie pomocy finansowej w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych;
 98. współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sporządzania części finansowej wniosków i aplikacji, o których mowa wyżej, a także sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 99. po zakończeniu procesów inwestycyjnych zadań z udziałem środków unijnych, sporządzanie wniosków o płatność;
 100. współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy   i inicjatywy wspólnotowe;
 101. przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz całokształtu spraw związanych z pozyskaniem i rozliczeniem innych środków pozabudżetowych;
 102. sporządzanie strategii rozwoju Gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie;
 103. sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek Gminy;
 104. sporządzanie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;
 105. promowanie Gminy poprzez współpracę z mediami.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 14:21:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:53:54
 • Liczba odsłon: 839
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521811]

przewiń do góry