UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE V KADENCJI ROK 2010

Uchwała Nr XXXIX / 164 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 165 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie planu podziału środków w 2010 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 166 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Płońskiego w celu planowanej przebudowy drogi w miejscowości Stachowo zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 167 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz >>  
Uchwała Nr XXXIX / 168 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 169 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Naruszewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 170 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 171 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr XXXIX / 172 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz >>
Protokół Nr XXXIX / 2010 z XXXIX Sesji Rady Gminy Naruszewo w dniu 26 stycznia 2010r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XL / 173 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Radzymin na lata 2010-2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Radzymin na lata 2010-2018 zobacz>>

Uchwała Nr XL / 174 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Nacpolsk na lata 2010-2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Nacpolsk na lata 2010-2018 zobacz>>

Uchwała Nr XL / 175 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie zmiany w Regulaminie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XL / 176 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia na własność Gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych zobacz>>
Uchwała Nr XL / 177 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie projektu systemowego "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobacz>>
Uchwała Nr XL / 178 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr XL / 2010 z XL Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 9 marca 2010r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLI / 179 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2010 - 2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2010-2018 zobacz>>

Uchwała Nr XLI / 180 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Naruszewo nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, położonej w obrębie Radzymin zobacz>>
Uchwała Nr XLI / 181 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XLI / 182 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok zobacz>>
Uchwała Nr XLI / 183 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr XLI / 2010 z XLI Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 30 marca 2010r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLII / 184 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi zobacz>>
Uchwała Nr XLII / 185 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Uchwała Nr XLII / 186 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Protokół Nr XLII / 2010 z XLII Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 26 kwietnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLIII / 187 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Naruszewo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017" zobacz>>

 • "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Naruszewo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017" zobacz>>

Uchwała Nr XLIII / 188 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XLIII / 189 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Naruszewo nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, położonej w obrębie Radzymin zobacz>>
Uchwała Nr XLIII / 190 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie" zobacz>>
Uchwała Nr XLIII / 191 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz>>
Uchwała Nr XLIII / 192 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr XLIII / 2010 z XLIII Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 27 maja 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Protokół Nr XLIV / 2010 z XLIV Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 30 maja 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLV / 193 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz>>
Uchwała Nr XLV / 194 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Uchwała Nr XLV / 195 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Uchwała Nr XLV / 196 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zobacz>>
Uchwała Nr XLV / 197 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Naruszewo oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zobacz>>
Protokół Nr XLV / 2010 z XLV Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 16 czerwca 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLVI / 198 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr XLVI / 2010 z XLVI Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 23 czerwca 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Edwarda Pielata - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLVII / 199 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie projektu systemowego "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zobacz>>
Uchwała Nr XLVII /200 /2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr XLVII / 2010 z XLVII Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 27 lipca 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>> 


Uchwała Nr XLVIII / 201 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nacpolsk na lata 2010-2018" zobacz>>  

 • Plan Odnowy Miejscowości Nacpolsk na lata 2010-2018 zobacz>>

Uchwała Nr XLVIII / 202 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2010-2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Żukowo na lata 2010-2018 zobacz>>

Protokół Nr XLVIII / 2010 z XLVIII Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 18 sierpnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XLIX / 203 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Uchwała Nr XLIX / 204 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Naruszewo Nr XLIII/190/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie" zobacz>>
Uchwała Nr XLIX / 205 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie odpłatnego nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Grąbczewo w związku z planowaną inwestycją pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie" zobacz>>
Protokół Nr XLIX / 2010 z XLIX Sesji Rady Gminy Naruszewo odbytej w dniu 30 sierpnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr L / 206 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Płoński pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z aglomeracją warszawską" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zobacz>>
Uchwała Nr L / 207 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zobacz>>
Uchwała Nr L / 208 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr L / 209 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr L / 2010 z L Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 września 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>> 


Uchwała Nr LI / 210 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr LI / 211 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr LI / 212 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zobacz>>
Uchwała Nr LI / 213 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych zobacz>>
Uchwała Nr LI / 214 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr LI / 215 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr LI / 2010 z LI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 02 listopada 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr LII / 216 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zobacz>>
Uchwała Nr LII / 217 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krysk na lata 2010 - 2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Krysk na lata 2010 - 2018 zobacz>>

Uchwała Nr LII / 218 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Naruszewo na lata 2010 - 2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Naruszewo na lata 2010 - 2018 zobacz>>

Uchwała Nr LII / 219 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Radzymin na lata 2010 - 2018" zobacz>>

 • Plan Odnowy Miejscowości Radzymin na lata 2010 - 2018 zobacz>>

Uchwała Nr LII / 220 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Protokół Nr LII / 2010 z LII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 12 listopada 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przwodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE VI KADENCJI ROK 2010

Uchwała Nr I / 1 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr I / 2 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr I / 3 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy zobacz>>
Uchwała Nr I / 4 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr I / 5 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet przysługujących radnym Gminy Naruszewo zobacz>>
Protokół Nr I / 2010 z I Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>


Protokół Nr II / 2010 z II Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr III / 6 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr III / 7 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą "Mobilność szansą na pracę" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" do realizacji przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr III / 8 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr LI/214/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr III / 9 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Uchwała Nr III / 10 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011-2027 zobacz>>
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011 Nr III / 11 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku zobacz>>
Uchwała Nr III / 12 / 2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>    
Protokół Nr III / 2010 z III Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy  zobacz>> 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-17 15:16:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:26:31
 • Liczba odsłon: 1459
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521923]

przewiń do góry