1. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo IX w granicach działki o nr ew. 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

2. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2016  z dnia 19 stycznia 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 30, 31/1, 32, 33/1, 33/2, 33/3 w miejscowości Nowe Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

3. Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.3.2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ew.: 30, 31/1, 32, 33/1, 33/2, 33/3 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

4. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce i budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr 9/2 i 53 w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo Kolonia, gmina Naruszewo zobacz>>

5. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 marca 2017 roku o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na dz. o nr ew. 251 (poprzednio 24/6) w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>

6. Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 08 marca 2017 roku   o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 (poprzednio 24/6) w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo zobacz>>

7. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości 37 m dla potrzeb nawodnień upraw rolnych na działce o nr ew. 42 w miejscowości Żukowo, gmina Naruszewo zobacz>>

8. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2017 z dnia 17 marca 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 9/2 i 53 w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo Kolonia, gmina Naruszewo zobacz>>

9. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2016 z dnia 20 marca 2017 roku o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6220.1.2016  z dnia 10 marca 2017 roku zobacz>>

10. Zawiadomienie Nr RSG.6220.5.2016 z dnia 21 marca 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości 37 m dla potrzeb nawodnień upraw rolnych na działce o nr ew. 42 w miejscowości Żukowo, gmina Naruszewo zobacz>>

11. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 21 marca 2017 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 (poprzednio 24/6) w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo zobacz>>

12. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 21 marca 2017 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 (poprzednio 24/6) w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo zobacz>>

13. Obwieszczenie z dnia 28 marca 2017 roku   o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ew. 9/2 i 53 w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo Kolonia, gmina Naruszewo zobacz>>

14. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2016 z dnia 30 marca 2017 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości 37 m dla potrzeb nawodnień upraw rolnych na działce o nr ew. 42 w miejscowości Żukowo, gmina Naruszewo zobacz>>

15.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą istniejącej słupowej stacji transformatorowej Sn/nn na działkach w miejscowości Stachowo, gmina Naruszewo zobacz>>

16. Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr ew. 78 w miejscowości Wichorowo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>  

17.   Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 78 w miejscowości Wichorowo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>  

18. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku   do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 78 w miejscowości Wichorowo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

19. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia i rozbiórki linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ew. 94, 97 i 121/1 w miejscowości Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>

20.   Postanowienie Nr RSG.6220.1.2017 z dnia 27 lipca 2017 roku   o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ew. 78 w miejscowości Wichorowo, gmina Naruszewo zobacz>>

21.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku   o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia i rozbiórki linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ew. 94, 97 i 121/1 w miejscowości Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>

22.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku       o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie:
- linii napowietrznej SN, linii napowietrznej dwunapięciowej SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn w miejsc. Michałowo oraz Zaborowo,
- linii napowietrznych nn, linii kablowych nn, przyłączy kablowych nn, kablowych rozdzielnic szafowych nn, szafek pomiarowych nn w miejsc. Kozarzewo, Troski, Beszyno, Michałowo, Wróblewo oraz Zaborowo
zobacz>>

23.   Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 08 sierpnia 2017 roku   o ponownym prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki numer ewid. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

24.   Wystąpienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 08 sierpnia 2017 roku   do RDOŚ w Warszawie o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki numer ewid. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

25. Wystąpienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 08 sierpnia 2017 roku   do PPIS w Płońsku o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki numer ewid. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

26.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2017  z dnia 10 sierpnia 2017 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą istniejącej słupowej stacji transformatorowej Sn/nn na działkach w miejscowości Stachowo, gmina Naruszewo zobacz>>

27. Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku   o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr ew. 78 w miejscowości Wichorowo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>   

28.   Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2017 roku   o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.2.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z wymianą istniejącej słupowej stacji transformatorowej Sn/nn na działkach w miejscowości Stachowo, gmina Naruszewo zobacz>>

29.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2017 z dnia 01 września 2017 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:
- linii napowietrznej SN, linii napowietrznej dwunapięciowej SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn w miejsc. Michałowo oraz Zaborowo,
- linii napowietrznych nn, linii kablowych nn, przyłączy kablowych nn, kablowych rozdzielnic szafowych nn, szafek pomiarowych nn w miejsc. Kozarzewo, Troski, Beszyno, Michałowo, Wróblewo oraz Zaborowo zobacz>>

30.   Zawiadomienie - Obwieszczenie   Nr RSG.6220.1.2017 z dnia 06 września 2017 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr ew. 78 w miejscowości Wichorowo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

31. Obwieszczenie z dnia 07 września 2017 roku o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.3.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia i rozbiórce linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ew. 94, 97 i 121/1 w miejscowości Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>

32.   Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 roku   o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.4.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej SN, budowie linii napowietrznej dwunapięciowej: SN i nn, budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii napowietrznych nn, budowie linii kablowych nn, budowie przyłączy kablowych nn, budowie kablowych rozdzielnic szafowych nn oraz szafek pomiarowych nn w miejscowościach: Beszyno, Michałowo, Kozarzewo, Troski, Wróblewo i Zaborowo na trenie gminy Naruszewo zobacz>>

33. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2017 z dnia 22 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Michałowo, gmina Naruszewo zobacz>>

34.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.6.2017 z dnia 25 września 2017 roku       o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.: 106, 119/2, 134, 97/4, 97/1, 98/3, 98/4, 98/1 w miejsc. Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

35.   Zawiadomienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 17 października 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo po uzupełnieniu raportu i ponownym uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia zobacz>>

36. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2017 z dnia 20 października 2017 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ew.: 37/1, 39/1, 39/2, 52, 96 i 97 w miejscowości Michałowo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
37. Obwieszczenie - z dnia 18 października 2017 roku   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016-2023” zobacz>>

38.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.6.2017 z dnia 24 października 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 106, 119/2, 134, 97/4, 97/1, 98/3, 98/4, 98/1 w miejsc. Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

39. Obwieszczenie z dnia 06 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.5.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ew. 37/1, 39/1, 39/2, 52, 95, 96, 97 w miejscowości Michałowo, gmina Naruszewo zobacz>>

40. Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 listopada 2017 roku o ponownym prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>

41. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 listopada 2017 roku do RDOŚ w Warszawie o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na   "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>  

42.   Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 listopada 2017 roku do PPIS w Płońsku o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>

43 .   Obwieszczenie z dnia 08 listopada 2017 roku   o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.6.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 106, 119/2, 134, 97/4, 97/1, 98/3, 98/4, 98/1 w miejscowości Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

44.   Obwieszczenia - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża SKARBOSZEWO VI o działkę nr ewid. 85/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

45.   Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża SKARBOSZEWO VI o działkę nr ewid. 85/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

46.   Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku       do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża SKARBOSZEWO VI o działkę nr ewid. 85/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

47.   Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 23 listopada 2017 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>

48.   Postanowienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 05 grudnia 2017 roku   o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na "Wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego Potyry zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2, obręb Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>

49.   Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką w związku z powiększeniem złoża o działkę nr ew. 85/4 w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

50.      Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 15 grudnia 2017 roku   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie zobacz>>

51. Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 15 grudnia 2017 roku do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie zobacz>>

52. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.7.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na terenie działki o nr ew. 196/4 w miejscowości Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-11 10:42:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:35:10
  • Liczba odsłon: 1354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522080]

przewiń do góry