UCHWAŁY RADY GMINY  W NARUSZEWIE VI KADENCJI ROK 2012

Uchwała Nr XVI / 94 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XVI / 95 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVI / 96 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Uchwała Nr XVI / 97 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie planu podziału środków w 2012 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Protokół Nr XVI / 2012 z XVI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 26 stycznia 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XVII / 98 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 99 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2012 roku zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 100 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 101 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo, położonej w miejscowości Zaborowo zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 102 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Naruszewo pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 103 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo, położonych w obrębie Pieścidła zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 104 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo, położonych w obrębie Januszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 105 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Radzyminek, stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 106 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres do 3 lat zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 107 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w obrębie Strzembowo, stanowiących własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 108 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII / 109 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XVII / 2012 z XVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 marca 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XVIII / 110 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII / 111 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Naruszewie dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Radzyminek, stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII / 112 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII / 113 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie kontynuowania prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII / 114 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII / 115 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XVIII / 2012 z XVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 maja 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XIX / 116 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zobacz>>
Uchwała Nr XIX / 117 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" Nr POKL.09.01.02-14-031/11, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL" zobacz>>
Uchwała Nr XIX / 118 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie projektu systemowego "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zobacz>>
Uchwała Nr XIX / 119 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok zobacz>>
Uchwała Nr XIX / 120 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok zobacz>>
Uchwała Nr XIX / 121 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIX / 122 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XIX / 2012 z XIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 26 czerwca 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XX / 123 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XX / 124 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Uchwała Nr XX / 125 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Protokół Nr XX / 2012 z XX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 31 lipca 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXI / 126 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI / 127 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI / 128 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie Naruszewo, stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI / 129 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie PGR Wróblewo, stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI / 130 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI / 131 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XXI / 2012 z XXI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 sierpnia 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pan Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXII / 132 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży zabytkowej nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXII / 133 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Naruszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zobacz>>
Uchwała Nr XXII / 134 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Łazęki zobacz>>
Uchwała Nr XXII / 135 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz>>
Uchwała Nr XXII / 136 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXII / 137 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>> 
Protokół Nr XXII / 2012 z XXII Sesji Rady Gminy w Naruszewie  odbytej w dniu 30 października 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka -Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>  


Uchwała Nr XXIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIII / 139 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXIII / 140 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXIII / 141 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 roku, Nr 46, poz. 1514 zobacz>>
Uchwała Nr XXIII / 142 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIII / 143 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XXIII / 2012 z XXIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 listopada 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXIV / 144 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 145 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 146 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 147 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 148 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 149 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/125/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 150 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXIV / 151 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XXIV / 2012 z XXIV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 17 grudnia 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXV / 152 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie zobacz>>
Uchwała Nr XXV / 153 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zobacz>>
Uchwała Nr XXV / 154 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2013 - 2018 zobacz>>  
Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2013 Nr XXV / 155 / 2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku  zobacz>> 
Uchwała Nr XXV / 156 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXV / 157 / 2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Protokół Nr XXV / 2012 z XXV Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-02 09:17:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 14:58:56
  • Liczba odsłon: 1412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521744]

przewiń do góry